โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

หมู่ที่ 1 ถนนสุราษฎร์ฯ-นาสาร บ้านขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
เบอร์โทรศัพท์ 077355500

ข้อมูลบุคคลากร

รูปภาพชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง


นายจำนงค์ นวลขาว

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวดารินา คงสง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวศิริโฉม หนูมี

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางณัฐสิมา ณ พัทลุง

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : –


นางพัชญ์สิตา ทองสีทอง

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางวารุณี สังขผล

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวสุภาภรณ์ ไม้เรียง

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นายขนบ กลับยอด

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางทิพย์วรรณ อมรมณีทิพย์

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาววนิดา แก้วพิชัย

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสุกัลยา อินทร์สม

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายธรรม เลื่องสุนทร

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายชิติสรรค์ อัมพันธ์บุญ

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางนงนารถ ทองมา

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาววิลัย เกลี้ยงเสน

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวอาภรณ์ทิพย์ บุญแก้ว

ครูกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวอังคณา ยอดดำ

ครูกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวมนันยา ชินดู

ครูกลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางปุณิกา วงศ์วานิช

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวอิศราพร เสนพริก

ครูกลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางสาวกนกวรรณ อุดมรัตน์

ครูกลุ่มสาระ ฯ : –


นางณัฐฎาภรณ์ จันทะโสม

ครูกลุ่มสาระ ฯ : –


นางนฤมล ทองจันทร์

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวจิราวดี บุญเลื่อง

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางสาวปิยะดา แก้วพิชัย

ครูกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวสุขุมาล โอมี

ครูธุรการกลุ่มสาระ ฯ : –


นายโกเมศ จันทร์ทอง

ครู (อัตราจ้าง)กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายชัยยันต์ มีมุสิก

นักการภารโรงกลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวเรวดี ยอดสมุทร

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการกลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางสาวสุนิตา ปานวงศ์

ครู (อัตราจ้าง)กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด