โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

หมู่ที่ 1 ถนนสุราษฎร์ฯ-นาสาร บ้านขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
เบอร์โทรศัพท์ 077355500

217049354_570570040981774_6097746887742612337_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

84100965_0_20210425-010258

นายจำนงค์ นวลขาว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๙ โดย นิคมสร้างตนเอง ตำบลขุนทะเล เป็นผู้อุปการะ สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ ๑ หลัง พร้อมอุปกรณ์การเรียน ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ได้ย้ายไปตั้งในหมู่บ้านบางใหญ่ ในที่ดินของผู้ใหญ่อิ้น โดยประชาชนได้สร้างอาคารชั่วคราวต่อมาประชาชนมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น นิคมสร้างตนเอง ตำบลขุนทะเล ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม จึงได้ย้ายที่ตั้งกลับมาที่เดิม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ก. จำนวน ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๑๓ โรงเรียนได้อนุมัติให้เปิดสอนชั้นประถมปลาย ป. ๕ – ป.๗ ประเภทไม่บังคับ
พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ป.๑ข.จำนวน ๓ ห้องเรียน ๑หลัง ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๑๗ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการศึกษา ได้บริจาคสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราว ๑ หลัง จำนวน 3 ห้องเรียน ราคา 100,000 บาท
พ.ศ. ๒๕๑๘ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายห้องเรียนประถมปลาย ชั้นละ ๒ ห้องเรียน
คณะครู กำนัน กรรมการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและนิคมสร้างตนเองได้ จัดสร้างต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง
๘ ห้องเรียน งบประมาณ ๑,๖๐๘,๙๘๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๔ วันที่ ๓ พฤษภาคม โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
(ขยายโอกาส ) ระดับ ม. ๑ – ม. ๓
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕ / ๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๘
ห้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๒/๒๘ จำนวน ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ได้รับเงินบริจาค จาก หจก.วรมรรค์ จำนวน ๒๐๕,๐๐๐ บาท และเงินทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา จำนวน ๒๔๐,๕๗๒ บาท เพื่อยกสูงอาคาร ป.๑ข. ๓ ห้องเรียน เป็นอาคาร ๒ ชั้น และใช้ชื่อว่า อาคารวรมรรค์

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับการประเมินโรงเรียน
ในฝัน รุ่นที่ ๓ ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้งบสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ๑,๙๓๙,๐๐๐ บาท

พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 9 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ จำนวน 5,000,000 บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ 7 มีนาคม 2558 ให้ชื่อว่า อาคารลีลาวดี

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้รับการประเมินผ่านเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
ปีการศึกษา 2559 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27 ,ลานกีฬาเอนกประสงค์และอาคาร สพฐ. 4 (ส้วม4 ที่นั่ง) ใช้งบประมาณก่อสร้างรวม 1,362,000 บาท
พ.ศ. 2560 – 2561 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ (National Test : NT) อันดับ 1 ของ สพป.สฏ.1 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 2 ปีซ้อน
พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม แบบ 100/27 วงเงิน 8,071,000 บาท

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และดำเนินชีวิตตามวิถีไทย ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบบริหาร การจัดการที่ดี โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. เพิ่มโอกาสให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ 21
3. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข สู่มาตรฐานการศึกษา
4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
5. พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาโดยทุกภาคส่วน
7. พัฒนาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (โรงเรียนยอดนิยม)